Sabihin sa Department of Human Services ang tungkol sa mga plano ninyong magbiyahe

Kung tumatanggap kayo ng isang Centrelink pension o kabayaran at nagpaplano kayong umalis ng Australia, tiyaking makipag-usap sa Department of Human Services bago kayo umalis.  Kailangang malaman ninyo kung paano maaapektuhan ng planong pagbiyahe ang inyong kabayaran. 

Pansamantalang pag-alis 

Ang ilang mga kabayarang Centrelink, tulad ng Newstart Allowance, ay hihinto kapag pansamantala kayong lumabas ng Australia.   Ang ilan pang mga kabayaran, tulad ng Disability Support Pension, ay mababayaran sa loob ng limitadong panahon –  karaniwan ay hanggang 13 linggo.   

 

Paninirahan sa ibang bansa 

Kapag umalis kayo ng Australia para manirahan sa ibang bansa, halos lahat ng mga kabayarang Centrelink ay hihinto.  May ilang mga eksepsiyon, tulad ng Age Pension.  Kabilang pa, kung ang Australia ay may kasunduang internasyonal ukol sa social security sa bansa na lilipatan ninyo, baka maaaring patuloy kayong tumanggap ng ilang kabayarang Centrelink.     

Ang listahan ng mga bansa na may kasundudang internasyonal sa Australia ukol sa social security ay matatagpuan sa humanservices.gov.au sa ilalim ng  pamagat na ‘Going overseas’ (Pangingibang-bansa). 

Kung hindi ninyo sasabihin sa amin ang plano ninyo bago kayo umalis ng Australia, ang inyong kabayaran ay maaaring mahinto nang di-inaasahan o mabawasan.  

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbiyahe sa labas ng Australia, maaari kayong:  

• bumisita sa humanservices.gov.au

• tumawag sa amin sa inyong pangunahing numero ng kabayarang Centrelink; 

• bumisita sa isa sa aming Service Centre, o

• tumawag sa 131 202* para sa impormasyon na nasa wikang Filipino. 

 

*Ang halaga ng tawag ay magkakaiba depende sa tagapagbigay ng panteleponong serbisyo.  Ang mga tawag mula sa mga teleponong pampubliko at mobile phone ay maaaring sumingil ng mas mahal na bayad.


Print pagePDF pageEmail page
Thanks for rating this! Now tell the world how you feel through social media. .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Happy
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry